ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๔๕๕ บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง