ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ ของทางราชการมีอายุการใช้งานมานานถึงเวลาเปลี่ยนยางรถยนต์และแบตเตอรี่ เป็นเงิน ๗๑,๒๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง