ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่งในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง