ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบ อปพร.) เป็นเงิน ๑๑๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง