ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....