ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำสักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๘ , ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๙ , ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๐ , ๔๒๐-๖๓-๐๐๓๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....