ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....