ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๒๘,๖๘๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....