ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ๘๑-๔๘๖๘ เป็นเงิน ๑๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....