ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง