ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๕,๑๙๐ (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง