ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง