ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ เป็นเงิน ๑๖,๙๙๐ (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง