ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บน - ๘๕๓๓ เป็นเงิน ๑๔,๓๒๕ (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง