ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พักที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง