ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จำนวน ๖ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง