ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๒๒,๐๑๐ (สองหมื่นสองพันสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง