ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนงานสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง