ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง