ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการปลูกหญ้าแฝกตามรอยพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท (ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง