ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๐,๑๙๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง