ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถ่ายเอกสารเป็นเงิน ๓๒,๗๐๐ (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง