ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๐,๒๐๒ (สี่หมื่นสองร้อยสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง