ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒,๙๕๐ บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง