ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๕,๗๐๕ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง