ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้เย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๕๘-๐๐๐๓ เป็นเงิน ๖,๖๕๐ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง