ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง