ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๑๖๖ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๓๗,๘๐๐ (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง