ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง