ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๑๙๙,๐๕๙ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง