ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๗-๕๙-๐๐๐๒ เป็นเงิน ๘,๕๘๐ (แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง