ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง