ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง