ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง