ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เป็นเงิน ๓๘,๓๔๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง