ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง เป็นเงิน ๑๐๒,๒๙๘ บาท (หนึ่งแสนสองพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง