ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ชำรุด หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง