ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง