ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร ชนิด ๒๐ ช่อง งานสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....