ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ ทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๕,๘๕๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....