ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....