ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....