ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง