ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงิน ๓๐,๘๙๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง