ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงิน ๓๕,๒๐๓ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง