ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายกับน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๗๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง