ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐๖,๖๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง