ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลห้วยยาง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง