ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลห้วยยาง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง