ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๗๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๑ เป็นเงิน ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง